ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަންނަންް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް ބައެއް ތަކެތި ގަންނަންް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން އަރުވާ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތި ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ހޯމަަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަވެސް މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

30 ޝައްވާލު 1435

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ