މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން، ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މެޑިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް، އިކުއިޕްމަންޓްސް އަދި އެކްސެސަރީޒް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރި މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު ، IUL)13-K/13/2014/180)ފ(22 މޭ 2014) އިޢުލާނާއި އެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ބީލަންތައް، ވެރިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ