މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޮޔާޓޯ 02 ވޭން ގަތުމާބެހޭ

މި ސަރވިސް ގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ޓޮޔާޓޯ 02 ވޭން ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ދުވަސްތަކާއި ގަޑިތަކަށް މިއޮފީހަށް (ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، 1 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް) ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު : 3334889/ 3312694

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

07 ސެޕްޓެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

14 ސެޕްޓެންބަރު 2014

އާދީއްތަ

11:00

30 ޝައްވާލު 1435  

26 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ