މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރިންގގެ އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

2014 ވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން

2014 ވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރުމަށް 27 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިހަފްލާއަށް ކޭޓަރިންގގެ އިންތިޒާމުކޮށް ރާވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 8 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޝައްވާލު 1435

24 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ