މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

އިޢުލާން

 

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އެވޯޑްކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން (ފެބްރުއަރީ 2022)

 

          ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރ:  P-CIR-2020-50-13 (09 ޑިސެމްބަރ 2020) ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތަށް، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މިއިދާރާއަށް ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރީމެވެ.      

މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން ރަސްމީގަޑީގައި މިއިދާރާގެ ނަންބަރ 6540063 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

29 ރަޖަބު 1443

02 މާރިޗް 2022

02 މާރިޗު 2022
ހޯދާ