ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލުކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލު ކުރުން

މި ހޮސްޕިޓަލް ސްޓޯރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޗާޕު މެޝިނެއް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން 23 ފެބުރުވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު: (IUL)KRH-PLD/2022/13  އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކޮށްފީމެވެ.

28 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ