މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓަންޓް

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް އެކައުންޓަންޓް 

1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ.މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 8000.00

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00

 އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00

 ފޯން އެލަވަންސް: 350.00

 ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް: އަސާސީ މުސާރައިގެ %40 (އެމް.ކިއު.އޭ ލެވެލް 7 އިން މަތީ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވާނަމަ)

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 އެކައުންޓިންގ ނުވަތަ ފައިނޭންސް ދާއިރާއިން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އޭސީސީއޭ ލެވެލް 2 ފުރިހަމަކޮއްފައިވުމާއި އެކު   މަދުވެގެން 2 އަހަރު ދުވަހު އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ދާއިރާއިގެ މަގާމެއްގައި އުޅެ ތަޖްރިބާ ހޯދާފައިވުން

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު މުވައްޒަފުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އެނގުމާއި، މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން   ލިބިފައިވުން

 ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާތެރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ކުންފުނީގެ ހިސާބުތައް ދުވަހުންދުވަހަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

 ކުންފުނީގެ ޑެޓް ކަލެކްޝަން މަސައްކަތްތައް ރާވާ ބެލެހެއްޓުން

 ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ހަދަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްތައް ހެދުން

 ކުންފުނީގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި ބަޔާންތައް،  ޗީފް ފައިނޭޝިއަލް އޮފިސަރުގެ އިރުޝާދުގެދަށުން، ތައްޔާރުކުރުން

 ހިސާބުތަކާއި ބެހޭ ތަފާތު ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 ޕޮލިސްރިޕޯރޓް

 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރިނަމަ އެކަން ބަޔާންކުރާ ލިޔުން  (މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ގުޅޭ ވަޒީފާއެއް ކުރިން   އަދާކޮށްފައިވާނަމަ  ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.) 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 23 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ ތިރީގައި މިވާ އީމެއިލް:

 [email protected] 

އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ 

13 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ