މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

އިޢުލާން

ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ތިރީގައި މިވާ ފަރާތަށް މި ކޮމިޝަނުން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފީމެވެ.

  1. ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް: އިޖަފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
  2. ލައިސަންސްގެ ބާވަތް: ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން
  3. ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ސަރަޙައްދު : ވ.ފެލިދޫ
  4. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ތާރީޚު:     8 މެއި 2013
  5. ލައިސަންސްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚު: 7 މެއި 2023

     6.  ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުން:

               1. އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޖަވާޒް އޯކިޑްމާގެ/ވ.ފެލިދޫ

               2. އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފިރާޤް ރަންކޮކާގެ/ވ.ފެލިދޫ

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

11 ރަޖަބު 1434

21 މޭ 2013
ހޯދާ