މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑެލިވަރީ ސްޓާފް ގރ.01 ( ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ - ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު )

މަޤާމު: ޑެލިވަރީ ސްޓާފް ގރ.01 ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ - ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު )

 1

ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 އޮޕަރޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. މާލެ

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 މުސާރައިގެ ގޮތުގައި -/ 8000 ރ. އާއި -/ 9000 ރ. އާއި   ދެމެދު އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން  އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން : ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް  ފައިސާ އުނިކުރެވޭނެއެވެ

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ލިޔަން ކިޔަން އެނގުމާއިއެކު ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން އަދި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ސިއްހަތު ތަންދޭ މީހެއްކަމުގައި ވުން

  ޝިފްޓް އުސޫލުން ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނޭ ފަރާތަކަށް ވުން

  މީހުންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ މީހެއްކަމުގައިވުން

  ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަހު އުޅެވޭނޭ ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން

  ގަޑި އަށާއި ހާޒިރީއަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާމީހެއްކަމުގައިވުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ޕިކަޕަށް ގޭސްފުޅި ލޯޑްކޮށް އަންލޯޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

 ގޭގެއަށާއި ޖެޓީއަށް ގޭސްފުޅި އުފުލުން

 ޑެލިވަރީއަށް ގެންދާ މުދާ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ލިންކް: https://maldivegas.com/downloads/job-application-form )

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާނަމަ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 15 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން

ސުންގަޑި:

މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝޯޓްލިސްޓު ކުރުމުގައި މައުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން އެޕްލިކޭޝަންސްތަކާއި، ހުށަހަޅަން އިސްވެދިޔަ ބަޔާންކުރެވުނު ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމަނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އީމެއިލް:[email protected]

އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށް މޯލްޑިވްގޭސްގެ ނަމްބަރ 3335614 އާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެެވެ.

02 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ