ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ

މިސްކޫލުން 30 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL/GS211/2022-A001 ގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނިޝަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.  

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭ ޝަކުވާ މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ.

09 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ