ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒު

ތިމަރަފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ

             

 ތާރީޚް: 02 ފެބްރުއަރީ 2022                                                                    ނަންބަރު:  GS04 / IU / 2022 / 02   

  

އިޢުލާން

 

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

     ކުރިއަށް އޮތް (2022) ވަނަ އަހަރު މިމަރުކަޒުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެބަ ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން  ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުމަށްފަހު ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން މިމަރުކަޒުގައި ނަންނޯޓް ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓު ހަވާލްކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅާއާއެކަންޔެވެ.

   

އައިޓަމް / ތަފްސީލު

ތާރީޚް

ގަޑި

ތަން

ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން

20 ފެބްރުއަރީ 2022

12:00  ގެ ކުރިން

ތ.އ.ތ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީސް

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން

24 ފެބްރުއަރީ 2022 (ބުރާސްފަތި)

11:00

ތ.އ.ތ މަރުކަޒުގެ އިދާރީ އޮފީސް

02 ފެބުރުވަރީ 2022
ހޯދާ