ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާނޫނީ ލަފާދޭނެ ފަރާތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުން

އިޢުލާން - ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ނަން: ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންބަރު (IUL)KRH-PLD/2022/10 އިޢުލާނާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓު އަދި ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޝީޓު ޢާންމު ކުރަމެވެ.  

 

ބީލަން ހުށަހެޅުން (ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މީޓިން ރޫމް)

  • 13 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30
30 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ