ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ ޕްރިންޓަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުން މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 02 ފެބްރުއަރީ 2022 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 9:00 ގެ ކުރީން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ                    

ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ

31 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ