މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބ. ތުޅާދޫ ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް (ފަޅު ހިމެނޭހެން) ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

(IUL)321/321/2022/19 :ނަންބަރު                  

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ރިވިއުކޮށް )ފަޅު ހިމެނޭހެން( ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

            މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު (IUL)321/321/2021/204  (23 ޑިސެމްބަރ 2021) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީއާ އަދި އެ އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

            ވީމާ،މި މަސައްކަތް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބީލަންހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަޢުވަތުއަރުވަމެވެ.

            މި މަސައްކަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ބީލަންފޮތުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6600006 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

            މިހެންވެމިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

            22 ޖުމާދަލް އާޚިރު 1443

25 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ