އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން - ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތް

ލީގަލް އެއިޑް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު (IUL)32-A2-PR/1/2021/38 (13 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބުތަކުގެ ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ފަރާތް.

25 ޖަނަވަރީ 2022

25 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ