ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އަށް އޮފީސް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ