ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ގައުމީ ކުތުބުހާނާ މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ