ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

 

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

 ނަންބަރު: HMH/IUL/2022/001

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަންބަރު  P/CIR/2020/50-13ސާކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، މި ހޮސްޕިޓަލުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގައި އެވޯޑުކޮށްފައިވާ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގެ ޖަދުވަލު 1 ގެ 1 އަދި 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓުތަކުގެ ތަފްސީލް މިއިޢުލާނާއި އެކުގައި އެވަނީއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ:

ފޯން: 3350111 / 3350113

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

13 ޖަނަވަރީ 2022

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ