މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ނަންބަރ (IUL)438-ENV/438/2022/9 ގެ އެޑެންޑަމް (1)

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)438-ENV/438/2022/9

އިއުލާނުގެ ތާރީޚް

11 ޖަނަވަރީ 2022

ބީލަމުގެ ނަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ނެޗުރަލް ކެޕިޓަލް އެކައުންޓިންގ

 

މި މިނިސްޓްރީން 11 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ކުރި  (IUL)438-ENV/438/2022/9ނަންބަރު އިއުލާނާއި އިއުލާނާއެކު އޭޓޭޗްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހަށް ތިރީގައިވާ ބަދަލުތައް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ.

ބަދަލު ގެނެވުނު ބައި

ގެނެވުނު ބަދަލު

ޕްރިލިމިނަރީ ޗެކްލިސްޓް

ޓެކްނިކަލް ޕްރޮޕޯސަލް-ސްޓޭންޑަރޑް ފޯރމްސް

ނޯޓް: "ބީލަން ހުޅުވާ ގަޑި" އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައަންނާނެ ވަހަކަ ދަންނަވަމެވެ

 

މިހެންކަމުން، މިވާހަކަ  މައުލޫމާތަށް ޓަކާ ދެންނެވީމެވެ. އިސްލާހުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓު/ ބީލަން ފޮތް މި އިއުލާނާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ