ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފު ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ރިލީފު ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން


 

2 ޖެނުއަރީ 2022 ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS213/IUL/2022/001އާއި ގުޅިގެން ރިލީފު ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

13 ޖެނުއަރީ 2022

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ