މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. މާޅެންދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ މުނިސިޕަލް މަސައްކަތުމީހުން ހޯދުމުގެ އިޢްލާނު ބާޠިލްކުރުން

 އިޢުލާނު

 

 މިއިދާރާގެ އިޢުލާނެއް ބާތިލްކުރުން

 

26 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާނު މިނިމަމް ވޭޖުގެ އުސޫލުތަކަށް ނުފެތޭތީ ބާތިލްކޮށްފީމެވެ.

 

1-   (IUL)287A-M/287/2022/33  (މުނިސިޕަލް ސަރވިސް މަސައްކަތު މީހުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާނު )

 

ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ