ކިނބިދޫ ސްކޫލް، ތ. ކިނބިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލައިބްރަރީ އެސިސްޓެންޓް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލިފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  GS55/IUL/2022/01  (03 ޖަނަވަރީ 2022) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީން ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 18 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ