މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން - އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރ(IUL)320-ADHR/320/2021/87 އިޢުލާނު ކުރެވުނު އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާޢްމުކުރީމެވެ. އަދި މި ނަތީޖާއާމެދު ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދުނޫން 03 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިކައުންސިލްގެ އީމެއިލް [email protected]   އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

13 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ