ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން


 

މިއިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރުGS213/IUL/2022/001 (2 ޖެނުއަރީ 2022) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 16 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޤާމު

މަޤާމު ނަންބަރު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

1

ޓީޗަރ ރިލީފު (ޕްރައިމަރީ)

J-299788, J-288193, J-325281

03 (ތިނެއް)

 

12 ޖެނުއަރީ 2022

12 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ