ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމްގެ ސްކްރީނިން މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު IUL 388/ADM/388/2021/92 އިއުލާނާއިގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރެވިފައިވާނޭކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ