ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މަޤާމްގެ A2ޝީޓް ޕަބްލިޝްކުރުން

މި އޭ2 ޝީޓް ގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ވާނަމަ 16 ޖަނަވަރީ 2022ގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ