ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު (ވަގުތީ) A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

މަސައްކަތު (ވަގުތީ) A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން


 

9 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS213/IUL/2021/022އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު (ވަޤުތީ) މީހެއްގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

10 ޖެނުއަރީ 2022

10 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ