ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2021 ވަނަ އަހަރު އތމ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ރޭވުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު

2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުނު ހަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓު އާއްމުކުރުން

                              2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ރޭވުނު ޚަރަކާތްތަކާއި އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް މިޢިއުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރެވިފައިވާނޭކަމުގައި އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ