ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުމާއި ގުޅޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި މިތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން 14 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 04:30 ގައި ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތު ކުރިމަތީގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

  • 2 ލަކުޑި ދޮރުފަތް
  • 1 ޕްލާސްޓިކް ދޮރާއި ދޮރުފަތް
  • 1 އެލްމިނިއަމް ދޮރާއި ދޮރުފަތް
  • 3 އެއާރކޮންޑިޝަން 24000 ބީޓީޔޫ ގެ (ހަލާކުވެފައި)
  • 9 އޮފީސް ގޮނޑި
  • 1 އޮފީސް މޭޒު

            ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިއަށް މިސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. މި ނީލަމުން ނަގާ ތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭނީ މިކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި ނީލަން ކިޔުމަށްފަހު ތަކެތި ނަގާ ފަރާތުން 14 ދުވަސްތެރޭގައި އެތަކެތި ނުގެންގޮސްފިނަމަ މިކައުންސިލަށް ފެނިލައްވާގޮތަކަށް ޢަމަލްކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

09 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ