ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިލީފް ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރގެ A2 ޝީޓް


 

8 ޑިސެމްބަރ 2021 ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު GS213/IUL/2021/021އާއި ގުޅިގެން ރިފީލު ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ) ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގެ ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރީމެވެ. މި A2 އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ސްކޫލްގެ އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ. 

9 ޖެނުއަރީ 2022

09 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ