ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 25 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުކުރާ ފޯމް

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު:

4 ވަނަ ދައުރުގެ 25

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

އާއްމު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޙް:

29 ޑިސެމްބަރ 2021

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގަޑި:

13:00

 

ނިންމުންތައް

  1. ކައުންސިލްގެ ބިޑްއެވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީ ވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުން މުޙައްމަދު އިނާޒް، އާމިނަތު ޝިޔާނާ ވަންދޫ ސްކޫލުން އާދިލް އަޙްމަދު، މުޙައްމަދު އަމީރު ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިބްރާހީމް ނާހިދު، އަފީފާ ޢަބްދުއްރަހީމް އަދި ފާޠިމަތު އިކްރާމާ ހިމެނޭގޮތައް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނު.
  2. ތ. ވަންދޫ ޒަމީން ގޭގައި (އެސް.އެސް.އޭ ދޫނި ފާމް) މިނަމުގައި ދޫނިފާމެއް ޝިޔާޒް އިބްރާހީމްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ޢިއުތިރާޒެއްނެތްކަމަށް ނިންމުނު އަދި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް އެއިދާރާއަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމުނު.

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

29 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ