ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސާވިސް ޗާޓަރ

    މި ސްކޫލްއިން ޙިދުމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އާންމު ރައްޔަތުންނަށް ފަސޭހަ ވާނެހެން މި ސްކޫލް ގެ ހިދުމަތް ދެވެމުން ދާގޮތާއި ދެވޭނެ ވަގުތުތައް އަދި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ސާވިސް ޗާޓަރ އާންމު ކުރަމެވެ.

03 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ