ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ

ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރުGS213/IUL/2021/024 (20 ޑިސެމްބަރ 2021) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 4 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 #

މަޤާމު

މަޤާމު ނަންބަރު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

1

މަސައްކަތު

J-147081

1 (އެކެއް)

 

 

2 ޖެނުއަރީ 2022

02 ޖަނަވަރީ 2022
ހޯދާ