ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އާންމު ކުރުން

މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު GS04/IUL/2021/21   އިޢުލާން ގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް ) އިސްލާހު ކުރުމަށްފަހު އާންމު ކުރަމެވެ. މި ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން ، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ