މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި ކުންފުނިން ދޭ ޑިޒައިނަކަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި، ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންް ވެގެން 19 ޖޫން 2014 ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު : MGPL-I/ADM/2014/33  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބުތައް ކުންފުނިން ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރި ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

07 އޮގަސްޓް 2014
ހޯދާ