ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ހަފްތާގެ އިންތިޒާމުކޮށް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތްތައް ހޯދުން

މިކައުންސިލުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ހަފްތާ އިންތިޒާމްކޮށް ހިންގައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަންބޭނުންވެއެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލުން ފިރިހެނުންގެ ފުޓްސަލް، އަންހެނުންގެ ވޮލީ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތައް (އަންހެން / ފިރިހެން)  ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ވަކިން ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 5 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

               މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

27 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ