ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 24 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުން

 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން އާންމުކުރާ ފޯމް

ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު:

4 ވަނަ ދައުރުގެ 24

ބައްދަލުވުމުގެ ބާވަތް:

އާއްމު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ތާރީޙް:

23 ޑިސެމްބަރ 2021

ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ގަޑި:

10:20

 

ނިންމުންތައް

  1. 1 ޖަނަވަރީ 2022 އިން 20 ޖަނަވަރީ 2022 ގެ ނިޔަލަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް ކުޅިވަރު ހަފްތާ ނަމުގައި 3 މުބާރާތާއި މެޗުތަކެއް ކުރިޔައްގެންދިއުމަށާއި އޭގެތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ކުޅިވަރުމުބާރާތަކާއި އަންހެން އަދި ފިރިހެން ބޭފުޅުންގެ މުބާރާތްތަކެއް ކުރިޔައްގެންދިއުމަށް ނިންމައި -/17000 (ސަތާރަ ހާސް) ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައި މުބާރާތްތައް ކުރިޔައްގެންގޮސްދޭނޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް އިއުލާނުކުރުމަށާއި އަދި މިކުޅިވަރު ހަފްތާ އަހަރަކު 1 ފަހަރު ކުރިޔައްގެންދިއުމަށް ނިންމުނު.
  2. އަޙްމަދު އިޒާނަތު އެދިލައްވާފައިވާގޮތައް ސިނާއީސަރަހައްދުގައި ޖަހާފައިވާ މަގުބައްތީގެ މަސައްކަތް ނިމުން ކައުންސިލުން ބައްތިޔާއި ހަވާލުވެ ކައުންސިލްގެ މަގުބައްތިއެއްގެގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ނިންމުނު.

 

އިސްވެ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތައް އާއްމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާންކުރީމެވެ.

23 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ