ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން

ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު

ރ. ދުވާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ 

ސްކްރީންނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޢާންމުކުރުން


 

މިއިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރުGS213/IUL/2021/021 (8 ޑިސެމްބަރ 2021) އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 27 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  

 #

މަޤާމު

މަޤާމު ނަންބަރު

ބޭނުންވާ ޢަދަދު

1

ޓީޗަރ (ޕްރައިމަރީ - ވޭޖް)

J-325280

1 (އެކެއް)

 

23 ޑިސެމްބަރ 2021

23 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ