ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާ ސަރަހައްދުގައިވާ އާއްމުންގެ ތަކެތި ނެގުމާއިގުޅޭ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައިވާ ބިންތަކުގެ އިންވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރާ ސަރަހައްދުގައިހުރި އާއްމުންގެ ތަކެތި މިއަދުންފެށިގެން 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.                                   

               މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 7980047 ފޯނާގުޅުއްވުންއެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

22 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ