މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރު އެކުލަވާލުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޢާންމުޤަވާޢިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ މަސްވެރިންގެ ދަފްތަރަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކޮށްފައިވާ ލިންކްގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް 2022 ޖަނަވަރީ 07 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް އެންމެހާ އޮޑިވެރިންނާއި މަސްވެރިންނަށް ދަންނަވަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޯމް: my.forms.app/form/61c175ac0dcc8e38c7ce1167

21 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ