ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 22 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރީން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ                    

ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ.

21 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ