މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ނަންބަރު:140 (IUL)202-A/1/2021/

          

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިތީގެ ހުޅުމާލެ ޑްރައިވިން ޓްރެކް ގާއިމްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަނެ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

               ވީމާ، މިތަކެތި  ގަނެ އަދި ސަޕްލައިކޮށް ދެއްވުމަށް އެދި ލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ޑިސެމްބަރު 15 ވާ ބުދަ ދުވަހު  11:00 އަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ/ މ. ޗަނބޭލީ ވިލާ، މަޖީދީމަގު/ މާލެ (ކުރީގެ ސްޓާރ ސިނަމާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކޮށްފައިވާނެއެވެ.

                ވީމާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުމަށް ގަޑިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

09 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ