އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ކްލިނިކަލް ނަރުހުންގެ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތިޖާ ޝީޓު

25 ނޮވެމްބަރ 2021 ގައި މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު 109./2021/AEH(IUL) އާއި ގުޅިގެން ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ސީނިއަރ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރސް/ކްލިނިކަލް ނަރސް ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް  މި އިއުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ . މި  ޝީޓް އާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

07 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ