ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ވަނަ މިކްސްޑް ޓީމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021

އިޢުލާން

 

2ވަނަ މިކްސްޑް ޓީމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޙް އަދި މުބާރާތް ކުޅެވޭތަން ތަން:

  • 19 ޑިސެމްބަރ ން 24 ޑިސެމްބަރ 2021 ށް މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި.

 

ކުޅެވޭ ޝަޓްލް ބްރޭނޑް:

ޝަޓްލް : އާރް އެސް އެލް އޭސް

ޓީމް ލިސްޓް ހުށައެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރީޚް

  • 15 ޑިސެމްބަރު  2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން

ވިތްޑްރޯވަލްގެ އެންމެފަހު ތާރިޚް:

  •  16 ޑިސެމްބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ކުރިން

 

މުބާރާތުގެ ޑްރޯ އަދި މެނޭޖަރސް މީޓިންގް:

  • މުބާރާތުގެ ޑްރޯ (ގްރޫޕްތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާގޮތް)18 ޑިސެމްބަރ 2021.
  • މެނޭޖަރސް މީޓިންގް އޮންނާނީ 18 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި މާލެ އެކުވެނީގައެވެ .
  •  މިބައްދަލުވުމުގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމް ތަކުގެ މެނޭޖަރުން ބައިވެރިވާން ވާނެއެވެ.
    • މިމުބާރުތުގެ ރެފްރީ 18 ޑިސެމްބަރުގައި އިޢުލާން ކުރެވޭނެ އެވެ.
    • މިމުބާރާތުގައި ބައިވުރިވުމަށް ހުށައަޅަން ޖެހޭ ފޯމް މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 ން ހަވީރު 15:00 ށް

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ފޯން ނަމްބަރު (3314057) އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

08 ޑިސެމްބަރު 2021

08 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ