މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (ILU)365/CA/2021/60 (09 ނޮވެމްބަރ 2021) އިޢުލާނުގައިވާ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

ވީމާ، އެއްވެސް ސަކުވާއެއްވާނަމަ 2021 ޑިސެމްބަރ 13 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                 

މިހެންވެ މިކަންއެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

08 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ