ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑިސްކަވަރީ ފްރެންޗް ފޮރ ޗިލްރަން ކޯސް

މި ފެކަލްޓީގެ ނަންބަރު MNU-FA/IUL/2021/45 އިޢުލާނުގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް އިސްލާހު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ޢިއުލާނު ކުރަމަވެ.  އިސްވެ ދެންނެވުނު ނަންބަރު ޢިއުލާނާއިގުޅިގެން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅުވަން ނުޖެހޭނެއެވެ.

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޑިސްކަވަރީ ފްރެންޗް ފޮރ ޗިލްރަން" ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅާ ތަރުތީބުންނެވެ.

ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑި:

2022 ޖަނަވަރީ 22ވަނަ ދުވަހުގެ 23:59

ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚު:

2022 ފެބުރުވަރީ 02

ކޯސް ހިންގޭނެ ގޮތް:

އޮންލައިންކޮށް (ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 19:00ން 20:00ށް)

ޖާގައިގެ ޢަދަދު:

30

މުއްދަތު:

06 ހަފުތާ

އުމުރުފުރާ:

08 އަހަރާއި 16 އަހަރުގެ ދެމެދު ފުރާގެ ކުދިންނަށް

ފޯމުގެ ލިންކު:

t.ly/csYk

ކޯސް ފީ:

-/500

 

މި ކޯހާއިގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ނުވަތަ 3345277 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

08 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ