މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރވިސް ޓާޗަރ

    އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ  ސާރވިސް ޗާރޓަރ އެކުލަވާލައި ޢާންމުކުރަމެވެ. މިއީ، އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތްތަކާއި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ވަގުތުތައް ބަޔާންކޮށް އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ސާރވިސް ޗާޓަރެވެ. 

               ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

07 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ