ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ (ޖީ. އެސް. 03) (IUL)266-A/266/2021/133 ގެ މަޤާމަށް އެންމެ ޤާބިލް ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ބޭއްވުނު މަރުހަލާތަކުގެ A2 ޝީޓް

21 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ