ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕީ އެސް އެމްގައި ބާއްވާ ޙަފްލާއަކަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2021/263

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-137-21) GSRF PSM DRA Pro /2021/80

 

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

                      ޕީ އެސް އެމްގައި ބާއްވާ ޙަފްލާއަކަށް ކެއުން ތައްޔާރުކޮށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

            ވީމާ، މިކުންފުނިންދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޑިސެމްބަރ 2021  ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ  11:00   އަށް  ޕީއެސްއެމް  ހެޑްއޮފީސް  (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

02 ޖުމާދަލްއޫލާ 1443   

06 ޑިސެމްބަރ  2021

07 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ