އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އދ.ދިއްދޫ ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

2022 ވަނަ އަހަރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

         01 ޖަނަވަރީ 2022 އިން 31 ޑިސެންބަރު 2022 އަށް މި ސްކޫލުގެ ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓާދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަންހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

  • މިބީލމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 06 ޑިސެންބަރު 2021 އިން 12 ޑިސެންބަރ 2021 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު 9:00 އިން 13:00 އަށް ދިއްދޫ ސްކޫލަށް ޙާޞިރުވެ ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 13 ޑިސެންބަރު 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
  • މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 13 ޑިސެންބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލު އޮފީހުގައެވެ.
  • ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 20 ޑިސެންބަރު 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލު އޮފީހުގައެވެ.
  • މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް އަދި މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ
  • ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
  • ފޯން: 6680060/9880985
  • އީ-މެއިލް: [email protected]

 

06 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ